Kolmeastmelise PASS-mudeli järgmine viib liiklussurmade vähenemiseni

Psühholoogilise ja meditsiinilise abi mudel turvaliseks liiklemiseks (PASS) loodi eeskätt selleks, et langetada liiklussurmade arvu Euroopas 2010. aastaks 50% võrra. MTÜ Liikluskäitumise Arenduskeskus järgib liiklusohutust puudutavate eesmärkide saavutamisel just seda mudelit ning teeb pidevalt tööd, et sarnaselt ülejäänud Euroopale ka Eestis liiklussurmade arvu vähendada.

Liiklusohutuse saavutamiseks ebakompetentsete või -võimekate juhtide arendamise ja liiklejate turvamise näol pakub PASS välja kolmeastmelise ennetusmudeli:

Esmane ennetusaste hõlmab endas liiklejaid, kes käituvad ilma suuremate kõrvalkalleteta liiklusseadustele vastavalt. Just sellesse gruppi kuulub ka enamik liiklejaid. Selles astmes mängivad rolli koolieelsed instruktsioonid, juhtimiskoolitused ning sotsiaalsetest suhetest (vanemad, õpetajad, sõbrad) tulenevad normid ja liikluskompetents.

Teisene ennetusaste keskendub liiklejatele, kes on oma juhtimisõiguse vaatamata liiklusregulatsioonidest kõrvale kaldumisele säilitanud. Gruppi kuuluvad psüühiliste häiretega liiklejad või need, kes on oma liikluskäitumises puudusi näidanud. Selle grupi risk liikluses on tõusnud ja juhtimisvõimekus on madalam, kui mootorsõidukijuhtidel esimeses grupis. 

Kolmas ennetusaste koondab liiklejad, kellelt on juhtimisõigus eemaldatud kas liiklusseaduste rikkumise, psüühilise häire, isiksus- või käitumishäirest tuleneva sügavalt häiritud käitumise või kuritegeliku käitumise tõttu. Need isikud ei saa seaduslikult sõidukit juhtides liikluses osaleda ning neid iseloomustab tugevalt kõrgenenud risk liikluses ohtlikult käituda. 

PASS-is on välja toodud ka ennetus- ja sekkumismeetmed, mida nende kolme taseme puhul kasutada:

Esmane aste:

  1. Juhikompetentsuse saavutamiseks mõeldud meetmed, nagu nt koolieelsed liiklusohutuse programmid, juhikoolitused jm
  2. Erilise vastutusalaga juhtide juhtimisvõimekuse kontrolliks mõeldud meetmed, nagu nt takso- ja bussijuhtide puhul
  3. Kindlas vanusegrupis juhtide kompetentsi ja võimekuse kindlustamiseks mõeldud meetmed, nagu nt vanemate juhtide puhul

Teisene aste:

  1. Meditsiiniline läbivaatus
  2. Veapunktisüsteem
  3. Liiklusohutuse tagamine, pidades kinni kiiruseületajaid ja joobes juhte

Kolmas aste:

  1. Juhtimisvõimekuse taastamiseks ja arendamiseks mõeldud meetmed
  2. Juhtimisvõimekuse testimine ja kinnitamine

Vaata PASS-mudelit täpsemalt SIIT.

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2384
läbiviidud koolitust
42495
edukalt läbinut